شرکت تحقیقاتی مهندسی

افرا صنعت کیمیا


mineral machine website / Eng

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

آشغالگیر مکانیکی (curve)نوع دستگاه:
استان هرمزگانمحل اجرا:
5 الی 30 متر مکعب در ساعتظرفیت دستگاه:
قابلیت آشغالگیری از 5 تا 10 میلی مترتوضیحات:
اسفند 1396تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سند فیلتر عمودی (مربوط سیستم تصفیه آب)نوع دستگاه:
استان گلستانمحل اجرا:
25 متر مکعب در ساعتظرفیت دستگاه:
سه لایه سیلیس با مش بندی 1 تا 3، 3 تا 5 و 5 تا 8 میلی مترتوضیحات:
بهمن 1396تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سیستم تصفیه فاضلاب سرویس بهداشتی و آشپزخانه صنعتی رستوراننوع دستگاه:
استان هرمزگانمحل اجرا:
3 متر مکعب در ساعتظرفیت دستگاه:
استاندارد استفاده برای آبیاری و شسشتوی محیطیاستاندارد خروجی:
بهمن 1396تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه لبنینوع دستگاه:
استان خراسان رضویمحل اجرا:
5 متر مکعب در ساعتظرفیت دستگاه:
استاندارد استفاده برای آبیاری و شسشتوی محیطیاستاندارد خروجی:
بهمن 1396تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سیستم تصفیه فاضلاب انسانینوع دستگاه:
استان تهرانمحل اجرا:
1.5 متر مکعب در ساعتظرفیت دستگاه:
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطیاستاندارد خروجی:
دی 1396تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

پکیج تصفیه پساب انسانی به روش MBBRنوع دستگاه:
استان گلستانمحل اجرا:
400 متر مکعب در روزظرفیت دستگاه:
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطیاستاندارد خروجی:
آذر 1396تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سیستم گندزدایی آب به روش MCRنوع دستگاه:
استان خراسان رضویمحل اجرا:
200 لیتر در ثانیهظرفیت دستگاه:
دستگاه میکروب زدایی آب جهت پرورش ماهیاستاندارد خروجی:
آبان 1396تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سیستم کاهنده EC (شوری) آبنوع دستگاه:
استان اصفهانمحل اجرا:
3 متر مکعب در ساعتظرفیت دستگاه:
جهت کاهش TDS کارخانه مواد شیمیاییتوضیحات:
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطیاستاندارد خروجی:
مهر 1396تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

پکیج آب شیرین کن به روش EDR-ROنوع دستگاه:
استان فارسمحل اجرا:
18 متر مکعب در ساعتظرفیت دستگاه:
استاندارد استفاده برای آبیاری و کشاورزیاستاندارد خروجی:
شهریور 1396تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

دستگاه پایلوت آب شیرین کننوع دستگاه:
استان البرزمحل اجرا:
1 متر مکعب در ساعتظرفیت دستگاه:
جهت استفاده در آزمایشگاه دانشگاه برای آموزش دانشجویانتوضیحات:
مرداد 1396تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی به روش EC-Fنوع دستگاه:
استان بوشهرمحل اجرا:
16 متر مکعب در ساعتظرفیت دستگاه:
پکیج کامل تصفیه پساب پتروشیمیتوضیحات:
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطیاستاندارد خروجی:
تیر 1396تاریخ اجرا:

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا

سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی به روش BCRنوع دستگاه:
استان اصفهانمحل اجرا:
3 متر مکعب در ساعتظرفیت دستگاه:
جهت تصفیه پساب کارخانه مقواسازیتوضیحات:
استاندارد استفاده برای آبیاری و شستشوی محیطیاستاندارد خروجی:
اردیبهشت 1396تاریخ اجرا:
AfraSanatKimia.Co

شرکت تحقیقاتی مهندسی

افــرا صنعت کیمیا

پروژه های انجام شده

شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا در سال 1384 (2005 م) بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 25541 به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در مشهد و دارای دفتر تهران و نمایندگی های فعال در سطح کشور است. این شرکت دارای دو مشاور اصلی در کانادا و مالزی می باشد. با وجود تجارب مهندسی و بهره وری از دانش روز دنیا، شرکت تحقیقاتی مهندسی افرا صنعت کیمیا به عنوان جزئی از نظام تحقیقاتی و مهندسی، در دایره خدمات نوین و انرژی های نو در کنار نیروهای متخصص خود توانسته است ارائه خدمات نموده و بتواند به آرمان های خود

فاضلاب!


 • سیستم
 • آشغالگیر مکانیکی
 • محل اجرا: استان هرمزگان
آب!


 • تجهیزات تصفیه آب
 • سند فیلتر عمودی
 • محل اجرا: استان گلستان
فاضلاب!


 • سیستم تصفیه فاضلاب
 • آشپزخانه صنعتی
 • محل اجرا: استان هرمزگان
فاضلاب!


 • سیستم تصفیه فاضلاب
 • کارخانه لبنی
 • محل اجرا: استان خراسان رضوی
فاضلاب!


 • سیستم تصفیه فاضلاب
 • بهداشتی (انسانی)
 • محل اجرا: استان تهران
فاضلاب!


 • سیستم تصفیه فاضلاب
 • MBBR
 • محل اجرا: استان گلستان
آب!


 • سیستم گندزدایی آب
 • MCR
 • محل اجرا: استان خراسان رضوی
آب!


 • سیستم کاهنده شوری آب
 • کاهنده شوری آب
 • محل اجرا: استان اصفهان
آب!


 • سیستم آب شیرین کن
 • EDR-RO
 • محل اجرا: استان فارس
آب!


 • سیستم آب شیرین کن
 • پایلوت آزمایشگاهی
 • محل اجرا: استان البرز
فاضلاب!


 • سیستم تصفیه فاضلاب
 • صنعتی (پتروشیمی)
 • محل اجرا: استان بوشهر
فاضلاب!


 • سیستم تصفیه فاضلاب
 • کارخانه مقواسازی
 • محل اجرا: استان اصفهان